KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

BARAN-TUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (‘www.barantur.com.tr’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla işlediğimiz her türlü kişisel verilerinizin güvenliğine önem verdiğimiz, bu doğrultuda yasal düzenlemelere uygun önlemleri aldığımız, gerekli çalışmaları yaptığımız ve bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilci

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) Kanun uyarınca, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 27140 Sicil numarası ile kayıtlı, 0141023286800016 MERSİS numaralı, 5. Organize Sanayi Bölgesi 83555 nolu cadde no:6 Şehitkamil/Gaziantep adresinde mukim BARAN-TUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ ünvanlı Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatı taşımaktadır. Bu doğrultuda İnternet sitemizde girdiğiniz veya başka şekillerde bize verdiğiniz her türlü kişisel verilerinizi/bilgilerinizi (Ad ve soyad, telefon numaranız, posta ve/veya e-posta adresiniz, fatura bilgileriniz dâhil olmak üzere ve sair kimliğinizi açığa çıkartan tüm bilgiler (‘‘kişisel bilgiler’’) bu kapsamdadır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.), Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve/veya alınacak kararlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında (ikincil düzenlemeler dahil) aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, size istediğiniz ürünleri ve hizmetleri bildirmek ve sunmak, faturaların işlenmesi, geri bildirimlerin gönderilmesi, sizinle genel amaçlı olarak iletişimde bulunmak, sorularınıza ve yorumlarınıza yanıt vermek, ürünlerimize, hizmetlerimize, internet sitemize olan talebi değerlendirmek ve iyileştirmek, iş geliştirme faaliyetlerimizi yürütebilmek, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, devlet otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, arşiv tutma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, müşteri ilişkileri süreçlerini yönetmek, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin düzenlenmesi, olası illegal aktivitelerin önlenmesi, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, şirketimiz faaliyetleriyle ilgili pazarlama ve/veya analiz çalışmasını yürütmek, şirketimiz faaliyetleri doğrultusunda yapılan üretim, satış vb. faaliyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla yürütülen gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, insan kaynakları, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetleri yerine getirmek, reklam çalışmaları yapmak, siber güvenliği sağlamak, her türlü şirket güvenliğini sağlamak, iç denetim soruşturma ve istihbarat faaliyetlerini yürütmek çerçevesinde, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amacıyla işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; aşağıda tanımlanan amaçlar için otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde, doğrudan yahut iştiraklerimiz, müşterilerimiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari ilişki içerisinde olduğumuz sair kurum ve kuruluşlar ile iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla elde edilebilir. Kişisel verileriniz, bu metnin 2’nci maddesinde belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için;

 1. KVKK madde 5/2(c) hükmünde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
 2. KVKK madde 5/2 (ç) hükmünde belirtilen; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, hukuki sebebine dayalı olarak,
 3. KVKK madde 5/2(e) hükmünde belirtilen; uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak,
 4. KVKK m.5/1 hükmünde belirtilen; pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak,
 5. KVKK madde 5/2(f) hükmünde belirtilen; hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun’da sayılan amaçlarla açık rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamlarda elde edilecektir.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla, Şirketimiz pay sahipleri, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; şirketimizin yürütmekte olduğu faaliyete ilişkin olarak hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, şirketimizin ticari iş ve işlemleri ile ve bankacılık işlemleri ile ilgili olarak, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, şirketimizin hizmet almakta olduğu bankalar, finans ve kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerle yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 1. www.barantur.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 2. İncilipınar mah. 36017 nolu sk no:8 Kepkepzade Park İş Merkezi A Blok K:6 No:25 Şehitkamil/Gaziantep adresindeki Şirketimize bizzat gelerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden,
 3. www.barantur.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun BARAN-TUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ’ne ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta adresimiz üzerinden,
 4. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta göndererek,
 5. veya ileride Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak BARAN-TUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ’ne iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve KVKK doğrultusunda en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular BARAN-TUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ tarafından reddedilecektir.

BARAN-TUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

BARAN-TUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

Adres             : , 5. Organize Sanayi Bölgesi 83555 nolu cadde no:6 Şehitkamil/Gaziantep

Telefon           : 

Faks               : 

E-posta           :  info@barantur.com